§2. Sütik 
A ​www.kutter-info.hu honlap alapja a nyílt forráskódú WordPress rendszer melynek oldalai sütiket (Cookies) használnak. A sütik olyan szöveges adatok, melyek a böngészőn keresztül a számítógépen tárolásra kerülhetnek. 

A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének illetve böngészőjének (a beállítások függvényében) felismerésére alkalmasak.

 A sütik segítségével van lehetőség a honlapon keresztül a felhasználó számára egy olyan felhasználóbarát internetes szolgáltatást biztosítani, mely a sütik bevonása nélkül nem lenne lehetséges.
 
A sütik segítségével válik lehetővé, hogy a felhasználó számára optimalizált információk és ajánlatok jelenjenek meg a böngészőben, tehát a sütik segítenek a böngészőnk újra felismerésében. Ez megkönnyíti a felhasználó számára a honlap használatát. Az érintett felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításaival szabályozhatja, hogy engedélyezi-e a sütik tárolását a böngészőben vagy sem. Továbbá korábban tárolt sütik mindekor törölhetők a böngészőből. Ez minden böngészőben megoldható. Amennyiben egy felhasználó a sütik használsználatát teljes mértékben korlátozza a böngésző számára, elképzelhető, hogy egyes oldalaknak nem minden funkciója lesz működöképes.  

§3. Általános adatok és információk rögzítése 
A honlap minden betöltésnél rögzíthet egy sor általános adatot és információt a felhasználóról vagy automatikus rendszerről. Ezek az adatok a szerveren, egy log-fájlban kerülnek tárolásra.
1. a használt böngésző típusa és verziója,
2. a használt operációs rendszer,
3. a honlap címe, amelyről a honlapunkra a belépés történt (úgynevezett Refferer),
4. a honlap aloldalai, amelyről az oldalunkra való belépés történt,
5. az oldalra való belépés ideje,
6. egy internet protokol cím (IP-cím),
7. belépő oldal internetes szolgáltatójának neve,
8. egyéb hasonló adatok, melyek az információtechnológiai rendszer védelmét szolgálják.

A tárolt általános adatokból és információkból a pepjob.eu üzemeltetője nem von le személyekre vonatkozó következtetéseket. Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy
1. a honlap adatai pontosan jelenjenek meg,
2. optimalizálható legyen a honlap tartalma és a megjelenő reklámok,
3. biztosítható legyen az információtechnológiai rendszer és ezen keresztül a honlap folyamatos működése,
4. egy cybertámadás esetén a nyomozáshoz szükséges követhetőség biztosítva legyen.

Ezek a névtelenül felvett adatok és információk egyfelől statisztikai elemzéshez, másfelől a az  adatvédelmi gyakorlat optimalizálása céljával kerülhetnek felhasználásra. A Server-Logfile-ban tárolt adatok elválasztva és függetlenül minden személyes adattól kerülnek tárolásra.

A www.kutter-info.hu domain- és tárhelyszolgáltatója  a Magyar Hosting Kft. mely ellátja a tárhely adatvédelmi előírásoknak megfelelő biztosítását. Biztosítja a technikai hátteret ahhoz, hogy a ​www.kutter-info.hu domain-eléréssel rendelkező WordPress alapú honlapon keresztül elküldött adatok tűzfal által is védett környezetben kerülhessenek tárolásra. 

§4. Kapcsolatfelvétel az interneten keresztül 
Internetes oldalunkon - nem utolsó sorban a törvényes előírások miatt – fel vannak tüntetve elérhetőségeink, melyek lehetővé teszik, hogy bárki rövid idő alatt elektronikus levélben (E-Mail), telefonon vagy akár személyesen is felvehesse velünk a kapcsolatot. Amennyiben valaki felveszi velünk a kapcsolatot, az általa kiadott személyes adatok nálunk tárolásra kerülnek. Ezek az önként hozzánk eljuttatott adatok a kapcsolatfelvétel jellegétől függően kerülnek feldolgozásra: kapcsolatfelvételre és kommunikációs céllal vagy jelentkezésre. Ezek a személyes adatokat is az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően kezeljük.

§5. Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása 
A személyes adatok feldolgozásáért felelős személy az adatokat csak arra az időszakra tárolja, amíg a feldolgozás illetve a feldolgozás célja nem teljesül, figyelembe véve az európai adatvédelmi szabályozásban korlátozásait. Amennyiben megszűnik a feldolgozás célja vagy lejár az európai irányelvekben vagy egyéb vonatkozó rendeletekben meghatározott tárolási idő, az adatok zárolásra és törlésre kerülnek. 

§6. Az érintett személy jogai
A hozzájáruláshoz való jog 
Az európai adatvédelmi irányelvek értelmében minden érintett személy jogosult adatainak feldolgozását megelőzően tájékoztatást kérni arról, hogy adatai milyen céllal kerülnek feldolgozásra. Az érintett személy így lehetőséget kap arra, hogy hozzájáruljon adatai feldolgozásához vagy akár megakadályozhassa azt. Ezen jog gyakorlása a Felhasználó számára olyan módon válik lehetővé, hogy az adatfeldolgozást végrehajtó munkatársak elérhetőségét nyilvánossá tesszük.

A tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy a személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat - e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
*az adatkezelés célja(-i);
*az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
*a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(-i);
*az adatkezelés tervezett időtartama;
*a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
*a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
*az adatok forrása;
*az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét Kleinhaus Hungary Kft és Kleinhaus GmbH honlapján feltüntetett elérhetőségek bármelyikén kérheti, személyi azonosságának igazolásával.

A helyesbítés joga
Az európai adatvédelmi irányelvek értelmében a Felhasználó jogosult kérni adatainak módosítását vagy helyesbítését amennyiben azon adatok valamelyikét helytelen adatrögzítés vagy megváltozott adatok okán módosítandónak vagy helyesbítendőnek ítéli meg. Továbbá jogosult a felhasználó megismerve az adatkezelés célját, megfelelő indoklás mellett az adatok célnak megfelelő kiegészítését és bővítését vagy éppen korlátozását vagy szűkítését kérni.
Amennyiben az érintett személy élni kíván a helysbítés jogával, e célból mindenkor felveheti a kapcsolatot az adatfeldolgozásért felelős munkatársunkkal.

A kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
*a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
*a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
*a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
*a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
*a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges, a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kezelt adatok korlátozásának joga
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
*a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
*az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
*az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
*vagy a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen;
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő az európai adatkezelési irányelvek értelmében minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az www.pepjob.eu üzemeltetőjére ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
A Felhasználó tiltakozása esetén ​www.kutter-info.hu üzemeltetője a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A ​www.kutter-info.hu üzemeltetője indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a ​www.kutter-info.hu üzemeltetője nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meg hozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A felhasználó vagy egyéb érintett jogosult arra, hogy kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya ne terjedjen ki rá, amely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené (profilalkotást is ideértve). Vagyis amikor ​www.kutter-info.hu üzemeltetője úgy hoz döntést, hogy abba emberi beavatkozás nem történik, kizárólag a beépített, gépiesített döntési mechanizmusok révén automatizáltan történik a döntéshozatal, és ez az Ügyfélre vagy egyéb érintettre ez hatással van pl. elutasítja Bank a hitelkérelmét, akkor ez ellen az automatizált mechanizmussal hozott döntés ellen, azt megkérdőjelezve tiltakozhat.

Ezen szabály azonban nem alkalmazható, ha az adatkezelés szerződés megkötése, teljesítése vagy, ha olyan jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, amely az érintett jogainak, jogos érdekének védelmét szolgálja vagy, ha kifejezett hozzájáruláson alapul.

A megfelelő intézkedéseket e fenti esetekben is meg kell tenni a felhasználó vagy egyéb érintett jogainak, szabadságainak, jogos érdekeinek védelme érdekében, valamint álláspontját kifejezheti, panaszt nyújthat be. Vagyis még ha az automatizált döntéshozatal szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik vagy hozzájáruláson alapul is joga van aa felhasználónak vagy egyéb érintettnek panaszt tenni, álláspontját kifejteni, és erre a ​www.kutter-info.hu üzemeltetőjének kötelezettsége megalapozott választ adni és figyelembe venni az észrevételeket.

A visszavonáshoz való jog, adatvédelmi hozzájárulás
Az európai adatvédelmi irányelvek értelmében minden személyes adatainak fedolgozásban érintett személy mindenkor jogosult korábbi adatfeldolgozásra és adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni. Amennyiben az érintett személy szeretne élni ezzel a jogával és korábban adott hozzájárulását vissza szeretné vonni, a www.kutter-info.hu üzemeltetője felé jelezve ezt a szándékát, aki köteles eleget tenni ennek a szándéknak.   

§7. A Google Maps és facebook adatvédelmi nyilatkozata  
A honlap használja a Google Inc. Google Maps nevű termékét. Ennek használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Google Inc. vagy annak képviselete számára a termék optimális használhatósága érdekében adatokat ad át. A Google Inc. adatvédelmi nyilatkozata itt található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A honlap lehetőséget biztosít a hirdetések (postok) facebook és facebook-messenger alkalmazásokra való megosztásra, valamint tevékenységünk hatékonyabbá tételét facebook-oldal működtetésével is fokozzuk, így az érdeklődők és a jelentkezők ezen alkalmazásokon keresztül is elérhetik honlapunkat valamint felvehetik velünk a kapcsolatot. A facebook adatvédelmi szabályzata itt található: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
 
§ 8 Az adatfeldolgozás jogszabályi háttere
A www.kutter-info.hu üzemeltetője számára is a GDPR és a lokális szabályozások szolgálnak az adatvédelmi gyakorlat alapjául, melynél az adatfeldolgozáshoz illetve egy meghatározott adatkezelési célhoz az érintett személyek hozzájárulását kéri. A személyes adatok feldolgozásának célja egy az érintett személyre vonatkozó szerződési folyamat előkészítése, melyhez csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok kerülnek feldolgozásra. Ugyanez vonatkozik az adatfeldolgozásra az előkészítési folyamatban is, mely során szolgáltatások vagy termékek minőségének megőrzését és a vállalkozás működőképességét szem előtt tartva kerül meghatározásra az adatfeldolgozás módja és annak kritériumai.

Az ​www.kutter-info.hu honlapon keresztül végzett szolgáltatás nyújtás során az érintettek személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:
a) Magyarország Alaptörvénye;
b) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
d) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
f) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény (Grt.);
g) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. 

§9. Adatkezelő és harmadik személy adatfeldolgozást illető jogos érdekeltsége
A www.kutter-info.hu üzemeltetőjének üzleti tevékenységét dolgozói és üzletfelei illetve a vállalkozás tulajdonosai érdekeinek megfelelően alakíthatja, az adatfeldolgozás során a GDPR szabályozását figyelembe véve.  

§10. Személyes adatok tárolásának ideje 
A személyes adatok tárolásának idejét a GDPR szabályozza, mely szabályozást a www.pepjob.eu üzemeltetője betartja. Az adatfeldolgozás folyamatának lezárultával de legkésőbb a szabályozás szerinti határidő leteltével a személyes adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha azok további feldolgozásával vagy tárolásával szerződésben meghatározott kitételeknek vagy egy egyéb vállalásoknak kell eleget tenni. A www.pepjob.eu üzemeltetője a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt. 

§11. Személyes adatok rendelkezésre bocsájtásának törvényes vagy szerződésben rögzített előírásai; szerződéskötéshez szükséges adatok; Érintett személy kötelezettségei, személyes adatainak rendelkezésre bocsűjtására vonatkozóan; Rendelkezésre bocsájtás megtagadásának következményei.  
A ​www.kutter-info.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja az oldal felhasználóit (jelentkezőket), hogy bizonyos személyes adatok rendelkezésre bocsájtása törvényben előírt (Pl. adózási törvényekben), de szerződésben meghatározott szabályozás is kötelezővé teheti. (Pl. szerződő fél adatai). Egyebek mellett egy szerződés megkötéséhez elengedhetetlen lehet, hogy az érintett személy személyes adatait megadja és ezek feldolgozásra kerüljenek. Az érintett személy ezesetben kérhető arra, hogy a személyes adatait a szerződés megkötése céljával a vállalkozás megfelelő alkalmazottjának rendelkezésére bocsájtsa. Ennek megtagadása ellehetetlenítené azt a folyamatot, mely mindkét félnek érdekében áll. 

Az adatok rendelkezésre bocsájtását megelőzően az érintett személy egy erre a célra előkészített nyomtatványon kötelezheti illetékes munkatársunkat a személyes adatok törvényes és bizalmas kezelésére. munkatársunk tájékoztatást ad az adatok felhasználásának módjáról és céljáról és arról, hogy az adatok rendelkezésre bocsájtásának megtagadása adott esetben milyen következményekkel járhat. 

§12. Profilozás
A ​www.kutter-info.hu üzemeltetője elutasítja és mellőzi a személyes adatok automatizált feldolgozásának gyakorlatát, azaz a profilozást.  

§13. Jogérvényesítés 
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az www.pepjob.eu üzemeltetőjéhez (7. pont, felelős adatkezelő), aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A ​www.kutter-info.hu üzemeltetője a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja. 

§14. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés 
Amennyiben az érintett a honlap üzemeltetőjének ill. annak képviselőjének döntésével nem ért egyet, jogorvoslatért annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén is bírósághoz fordulhat. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz jogorvoslati lehetőséggel, panasszal. 

§15. A felelős adatkezelő, domain- és tárhelyszolgáltató valamint a felügyeleti szerv elérhetőségei 
Az Európai Unió tagországaiban érvényes GDPR adatkezelési irányelvek értelmében: 

1. Adatkezelő és adatvédelmi felelős
Péter Endre ev.
8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 28.
Telefon: +36 20 220 0620
E-mail: ep@kutter-info.hu
Honlap: www.kutter-info.hu

2. Domain- és tárhelyszolgáltató 
Magyar Hosting Kft.
 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 
Telefonszám: +36 1 700 2323 
Email: info@mhosting.hu
Honlap: www.mhosting.hu

3. Felügyeleti szerv
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefonszám: +36-1/391-1400 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Honlap:  www.naih.hu